Chiến lược, tầm nhìn

Chiến lược, tầm nhìn

Chiến lược:

- Phát triển Công ty thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp bảo mật, an toàn, an ninh thông tin. Hình thành trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) mạnh. Phát triển được các sản phẩm bảo mật, an toàn, an ninh thông tin đủ sức cạnh tranh với các công ty bảo mật trong nước và trên thế giới.

- Xây dựng các dự án chuyển giao công nghệ thiết bị bảo mật, an toàn, an ninh trọng điểm để cung cấp cho lĩnh vực kinh tế - xã hội.

- Phát triển, phân phối các sản phẩm mật mã dân sự và hệ thống bảo mật an toàn thông tin mạng cho các đơn vị.

Tầm nhìn:

- Xây dựng Công ty phát triển toàn diện, trên cơ sở các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là các thiết bị và giải pháp bảo mật, an toàn, an ninh mạng; các giải pháp về công nghệ thông tin; xây dựng hạ tầng an ninh mật mã; không ngừng phát triển khẳng định thương hiệu góp phần vào nhiệm vụ chung của Ban Cơ yếu Chính phủ. Từng bước chuyển dịch doanh thu theo hướng cân bằng giữa các lĩnh vực kinh doanh.

- Trở thành doanh nghiệp có thương hiệu mạnh trên thị trường. Nâng cao trình độ chuyên nghiệp quản lý tài chính, quản lý kinh doanh và chất lượng phục vụ thông qua xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao.